Australian Embassy
Thailand

Press Release 2012 - Endeavour_Th

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนชาวไทยสมัครขอรับทุนการศึกษา
เอนเดเวอร์ อวอร์ดส ประจำปี 2556

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ อวอร์ดส ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2555 ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ อวอร์ดสเป็นทุนเต็มจำนวน ไม่จำกัดสาขาวิชา และมีการแข่งขันระดับนานาประเทศ

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ อวอร์ดส มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และทวีปอเมริกา ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศที่กำหนดอีกด้วย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ อวอร์ดส มี 4 ประเภท

ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Endeavour Postgraduate Awards) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก เป็นเวลาสูงสุด 4 ปี ในประเทศออสเตรเลีย

ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Awards) เพื่อทำการวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอก หรือสูงกว่าปริญญาเอก เป็นเวลา 4-6 เดือนในประเทศออสเตรเลีย

ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Awards) เพื่อศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง และอนุปริญญา เป็นเวลาสูงสุด 2.5 ปี ในประเทศออสเตรเลีย

ทุนสำหรับผู้บริหาร (Endeavour Executive Awards) มอบทุนเพื่อการพัฒนาระดับวิชาชีพ เป็นระยะเวลา 1-4 เดือน สำหรับผู้มีศักยภาพสูงจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การศึกษา หรือรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ผ่านการทำงานกับหน่วยงานออสเตรเลีย

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีแรกของการประกาศทุนเอนเดเวอร์ อวอร์ดส มีคนไทยได้รับทุนนี้แล้วถึง 111 คน ทุนเอนเดเวอร์ อวอร์ดส เป็นส่วนหนึ่งของทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งรวมทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ภายใต้การดูแลของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย (AusAID) และทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ อวอร์ดส ภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสหกรรม นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการอุดมศึกษา เข้าไว้ด้วยกัน ทุนออสเตรเลีย อวอร์ดส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ เครือข่ายการศึกษา และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างออสเตรเลียและมิตรประเทศ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน และวิธีการสมัครได้ที่ www.AustraliaAwards.gov.au