Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - ATI Grant_Th

สถาบันออสเตรเลีย-ไทย ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน

สถาบันออสเตรเลีย-ไทย (Australia-Thailand Institute - ATI) จะมอบทุนสนับสนุนให้แก่โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ขณะนี้ทางสถาบันกำลังเปิดรับสมัครโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2557-2558

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่โครงการที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก โดยโครงการที่นำเสนอจะต้องส่งเสริมพันธกิจและเป้าหมายของ ATI ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกนำเสนอโครงการในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้ที่ ATI ให้ความสำคัญในลำดับต้น ๆ แต่ทั้งนี้หากผู้สมัครสนใจหัวข้ออื่น ๆ ก็สามารถนำเสนอได้เช่นกัน

• ศิลปะและวัฒนธรรม
• การศึกษา
• วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
• สุขภาพและและกีฬา
• นโยบายสาธารณะและสื่อ

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร แนวทางในการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจและเป้าหมายของ ATI ได้จากเว็บไซต์ www.dfat.gov.au/ati ใบสมัครโครงการที่นำเสนอจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และนำส่งใบสมัครที่เรียบร้อยสมบูรณ์ภายในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองเลขาธิการของ ATI ที่หมายเลขโทรศัพท์ +61 2 6261 3202 หรือทางอีเมล์ [email protected]