Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - DAP application_Th

สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญยื่นใบสมัครเพื่อรับทุนสนับสนุนโดยตรง

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP)

ทุนสนับสนุนโดยตรงนี้ เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นงบประมาณซึ่งจัดสรรตามนโยบายโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงมุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) ซึ่งมีโครงการที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นสำคัญ

ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยตรงแก่โครงการต่างๆในประเทศไทย มีหลักชี้นำดังนี้ คือ โครงการที่นำเสนอ ควรเป็นโครงการที่สามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรม หรือ ด้านการพัฒนา และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ในภาคส่วนของผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม

ทุนดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

ภายใต้กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของรัฐบาลไทย รวมถึง กรอบยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือและนโยบายของทุนสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาลออสเตรเลีย ทุนสนับสนุนโดยตรงสำหรับประเทศไทยในปี 2014/15 จะให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆเหล่านี้:

ก) การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ข) การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา
ค) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก
ง) การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี
จ) การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม
ฉ) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่สถาบัน และส่งเสริมการพัฒนาในชนบท
ช) การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ
ซ) การรักษาสิ่งแวดล้อม
ฌ) การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 - 700,000 บาท โครงการจะต้องดำเนินการและทำการรายงานผลให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ บางโครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2557-2558’ และจะต้องใช้ ‘แบบฟอร์มการเสนอโครงการ 2557-58’ ที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยกำหนดหมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 31ตุลาคม 2557

สามารถดาวน์โหลด เอกสารแนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับทุนและ แบบฟอร์มการเสนอโครงการ ได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตออสเตรเลีย : www.thailand.embassy.gov.au  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ dap.bangkok@dfat.gov.au  หรือโทรศัพท์ 02 344 6362 (ภาษาไทย ) และ 02 344 6371 (ภาษาอังกฤษ)