Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Endeavour 2015 applications_Th

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558
เปิดรับสมัครแล้ว

28 เมษายน 2557

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ ( Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2558 (เพื่อไปศึกษาในปี 2558) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ผู้มีความสามารถ ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australia Awards) ซึ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและภูมิภาคนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักดังนี้

• ทุนระดับบัณฑิตศึกษาและทุนเพื่อการวิจัย (Postgraduate and Postdoctoral Scholarship and Fellowships)
• ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Vocational Education and Training Scholarships)
• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive Fellowships)

ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ถึง 17 คน

นอกจากนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.aei.gov.au/Endeavour