Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Resettlement to humanitarian_Th

การรักษาสัญญาของเราในเรื่องการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาตั้งถิ่นฐานใหม่แก่ผู้สมัครตามหลักมนุษยธรรมที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 6 มีนาคม 2557

ฯพณฯสก็อตต์ มอร์ริสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดน กล่าวไว้ในวันนี้ว่า “รัฐบาลผสมของเรารักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่ประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง ในประเด็นการพิจารณาจะรับผู้ต้องการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศออสเตรเลีย จำนวน 11,000 ราย ภายใต้โครงการผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรมแห่งประเทศออสเตรเลียแก่ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย”

รัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า “การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ณ วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายใต้โครงการผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรมดังกล่าว รัฐบาลออสเตรเลียได้ขยายการรองรับจำนวนผู้สมัครซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแล้วไว้ในระดับที่สอดคล้องกับแผนการรับผู้สมัครใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลสามารถพิจารณาสิทธิ์ในการรองรับผู้ที่ต้องการตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นจำนวน 11,000 ราย ในปี 2013/2014 นี้ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับโครงการมนุษยธรรมพิเศษ จำนวน 4,000 รายด้วย”

“ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองออสเตรเลีย มักจะอยู่ในสภาพสิ้นหวังและกำลังเผชิญกับความทุกข์อย่างแท้จริง โดยโครงการนี้จะสามารถให้สิทธิ์ความช่วยเหลือแก่บุคคลจำนวน 11,000 ราย รวมถึงสตรีซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยง จำนวน 1,000 รายด้วย”

“มาตรการล่าสุดเพื่อที่จะทำให้โครงการผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรมของรัฐบาลออสเตรเลียกลับมาเป็นไปอย่างยุติธรรมและด้วยความถูกต้องนี้ เป็นมาตรการซึ่งอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับที่รัฐบาลแห่งพรรคแรงงานได้ทำในปีที่ผ่านมา ซึ่งก็คือการปฏิเสธการออกวีซ่าถาวรให้แก่ผู้ที่เข้ามายังประเทศออสเตรเลียทางเรืออย่างผิดกฎหมาย"

“นโยบายมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของพรรคแรงงาน ที่จะเพิ่มการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและด้านมนุษยธรรมถึง 20,000 รายนั้น มิได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนอกประเทศออสเตรเลียแต่อย่างใด หากแต่เป็นการส่งเสริมให้ขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองสามารถแสวงหาประโยชน์จากการให้คำมั่นสัญญาเรื่องวีซ่าถาวรแก่กลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ  ซึ่งจะพยายามเดินทางเข้าออสเตรเลียทางเรืออย่างผิดกฎหมาย"

“รัฐบาลผสมรัฐบาลนี้ จะไม่มีการอนุโลมไม่ว่ากรณีใดๆหากเป็นประเด็นของการปกป้องพรมแดนของเรา และรัฐบาลนี้จะทำทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เข้ามาออสเตรเลียโดยทางเรืออย่างผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการตอบแทนด้วยการได้รับการพิจารณาวีซ่าถาวร"

รัฐมนตรีมอร์ริสันได้กล่าวอีกว่า “ขณะนี้โครงการผู้ลี้ภัยและมนุษยธรรมของเรากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเมืองออสเตรเลีย มิใช่อยู่ภายใต้การควบคุมของขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองอีกต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ความสำคัญ โดยจะพึงไว้เป็นลำดับต้นๆ แก่ผู้ที่แสวงหาการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งอาจมีความรู้สึกว่ามิเคยได้รับการพิจารณามาก่อนภายใต้การบริหารรัฐบาลของพรรคแรงงาน”