Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - Retirement Living_Th

ออสเตรเลีย-ไทย จัดสัมมนาเชิงธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ

7 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย (ออสเทรด) ประจำประเทศไทยจัดงานสัมมนาออสเตรเลีย-ไทย เรื่องธุรกิจด้านผู้สูงวัย ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างออสเทรดและหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย ทั้งนี้มีคณะนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากประเทศออสเตรเลียเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานครั้งนี้

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ประเทศออสเตรเลียเองประสบกับความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้ว จึงมีการพัฒนาระบบให้พร้อมตอบสนองกับความต้องการของผู้สูงวัย ผู้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงวัยและครอบครัวในทุกมิติ”

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจำเป็นต้องมีนโยบายรัฐ ระบบการรักษาพยาบาล สวัสดิการและสังคมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากนั้นในทางธุรกิจ ยังต้องมีสินค้าและบริการที่สร้างความไว้วางใจและตอบสนองความต้องการในหลายระดับให้ผู้บริโภคกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ ปัจจุบัน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และใน 20 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีผู้สูงอายุจำนวนร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด

เอกอัครราชทูตฯยังกล่าวเสริมอีกว่าภาคธุรกิจมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย “ถึงแม้ว่าจะต้องมีการปรับตัวในสังคมอีกมากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยตั้งแต่จากระดับรัฐจนถึงระดับครอบครัวและปัจเจกบุคคล ธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและมีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยดีขึ้นและเติมเต็มช่องว่างในตลาดได้เป็นอย่างดี”

ระบบการดูแลผู้สูงอายุของออสเตรเลีย ได้ชื่อว่าได้มาตรฐานระดับโลก เพราะมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ การรับรองมาตรฐาน คุณภาพและระเบียบที่จริงจัง และความร่วมมือกันอย่างดีของภาครัฐ ผู้ให้บริการและชุมชนเป็นเวลาอันยาวนาน ทั้งนี้ ภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างๆเองล้วนมีศักยภาพในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการทรัพยากร การฝึกอบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงวัย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการก่อตั้งที่พักผู้สูงวัย สินค้าดูแลสุขภาพและทางการแพทย์และบริการด้านการออกแบบและการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย