Australian Embassy
Thailand

Press Release 2014 - border security workshop_Th

ออสเตรเลียจัดอบรมความมั่นคงชายแดนแก่หน่วยงานไทยและมาเลเซีย

23 มิถุนายน 2557

ภาพ : ฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงชายแดนให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานด้านชายแดนจากไทยและมาเลเซีย กิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2557

เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความมั่นคงชายแดนให้แก่หน่วยงานที่ดูแลด้านชายแดนจากประเทศไทยและมาเลเซีย กิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย ดำเนินงานร่วมกับเหล่าพันธมิตรผ่านทางกิจกรรมความร่วมมือต่างๆเพื่อมุ่งจัดการกับการคุกคามของอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาค

การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน ซึ่งร่วมกันอภิปรายถึงวิธีที่จะส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย

ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเรื่องการโต้ตอบระดับประเทศต่อภัยคุกคามข้ามชาติในประเทศไทย มาเลเซีย และออสเตรเลีย โดยมีการนำเสนอข้อมูลจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทย กระทรวงมหาดไทยของมาเลเซีย หน่วยงานร่วมเฉพาะกิจของออสเตรเลีย และฝ่ายกิจการศุลกากรและป้องกันพรมแดนแห่งออสเตรเลีย

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลายแห่งเพื่อจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานไทย 4 แห่ง (ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบังคับการตำรวจน้ำ) และหน่วยงานมาเลเซีย 5 แห่ง (ได้แก่ สำนักงานควบคุมการใช้กฎหมายทางน้ำ ศุลกากรมาเลเซีย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย)