Australian Embassy
Thailand

Press Release 2016 - Veena_Th

                       นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียผู้เปลี่ยนขยะให้เป็น
                                       “เหล็กสีเขียว”
เยือนกรุงเทพฯ

16 มิถุนายน 2559

สถานทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย นำศาสตราจารย์ วีนา สหัจวาลา นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวออสเตรเลียผู้คิดค้นนวัตกรรม “เหล็กสีเขียว” ซึ่งใช้ในการรีไซเคิลพลาสติกและยางรถยนต์เพื่อทำเหล็กกล้า เดินทางเยือนกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2559

ในระหว่างการเยือน ศจ. วีนาจะนำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีสีเขียว เผยให้เห็นว่าขยะพลาสติกและยางรถยนต์เก่านั้นมีค่ามากกว่าจะนำไปทิ้ง พร้อมเล่าเรื่องราวส่วนตัวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้สตรีและเด็กหญิงก้าวสู่อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM)

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “การจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์”  ในวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 10.30 -14.00 น. ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (มีบรรยายสรุปเป็นภาษาไทย และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม) ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ nutsuda@nsm.or.th

ออสเตรเลียเป็นผู้นำโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การเดินทางเยือนครั้งนี้มุ่งสานต่อความสำเร็จของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย

 

เกี่ยวกับศจ. วีนา สหัจวาลา

ศจ. วีนาป็นนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิแห่งสภาการวิจัยออสเตรเลีย และเป็นผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์เพื่อความยั่งยืน มหวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นหนึ่งในนักวิจัยชั้นนำของโลกในด้านวัสดุศาสตร์เพื่อความยั่งยืน และได้รับรางวัลระดับสากล มีความสนใจอย่างแรงกล้าในการนำขยะและวัสดุเหลือใช้ที่กองพะเนินเป็นภูเขาจากการอุปโภคของสังคมสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลงานวิจัยของ ศจ. วีนา ซึ่งเกิดจากการประสานงานกับบริษัท วันสตีล พันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม ยังผลให้เกิด สิทธิบัตรเทคโนโลยีการฉีดโพลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของโลก โดยเป็นเทคโนโลยีสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกและยางที่สิ้นอายุใช้งานแล้วในเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อทำเหล็กกล้า เกิดเป็นนวัตกรรมการผลิต “เหล็กกล้าสีเขียว” โดยนวัตกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค