Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Agricultural meeting_Th

                      ไทยและออสเตรเลียกระชับความสัมพันธ์ด้านการเกษตร

20 กันยายน 2560

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้แทนจากประเทศไทยและออสเตรเลียเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีด้านการเกษตรที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและออสเตรเลีย (TAFTA) และถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการเกษตร และยังเป็นโอกาสในการหารือถึงแนวทางในการขยายโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนเกษตรในประเทศไทยและออสเตรเลีย

การค้าสินค้าเกษตรเป็นส่วนสำคัญในการค้าระหว่างไทยและออสเตรเลีย โดยในปี 2559 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและออสเตรเลียอยู่ที่ 1.95 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือราว 5 หมื่นล้านบาท

การประชุมทวิภาคีในครั้งนี้ประกอบด้วย การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหารระหว่างไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA SPS Expert Group) ครั้งที่ 13  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน เป็นการหารือประเด็นด้านเทคนิคเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายและเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ  ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างแสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในทางการค้าของทั้งสองประเทศ

การประชุมครั้งที่ 17 ของคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย (Joint Working Group on Agriculture) ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน  ผู้แทนฝ่ายออสเตรเลียและไทยได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านการเกษตรและพูดคุยถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและสร้างงานให้ชุมชน 

ภายใต้กิจกรรมในครั้งนี้ คณะผู้แทนทั้งสองประเทศได้เข้าเยี่ยมชมโครงการหลวงใน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงงานคัดและบรรจุผักผลไม้สด เพื่อศึกษาระบบตรวจสอบย้อนหลัง เยี่ยมชมแปลงวิจัยและการผลิตผลไม้และดอกไม้เมืองหนาวที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง ดอยอินทนนท์

กิจกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างออสเตรเลียและไทยที่มีมาอย่างยาวนาน เช่น เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการจัดอบรมที่กรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวออสเตรเลียได้แบ่งปันประสบการณ์และให้ความรู้เรื่องการฉายรังสีเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชในผลไม้สดสำหรับการส่งออก

การประชุมร่วมไทย-ออสเตรเลียครั้งนี้นำโดยผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย (Australian Department of Agriculture and Water Resources) และผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมออสเตรเลียประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (Australian Department of Foreign Affairs and Trade) สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Australian Trade and Investment Commission) โครงการความร่วมมือด้านน้ำแห่งออสเตรเลีย (Australian Water Partnership) รวมทั้งผู้แทนจากรัฐบาลประจำรัฐแห่งรัฐวิคตอเรีย (Victorian Government) และรัฐออสเตรเลียใต้ (South Australian Government)

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยประกอบด้วยหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นต้น