Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - DAP_Th

                                 โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลีย
                                         เปิดรับสมัครทุนโครงการด้านการพัฒนา

 

21 กันยายน 2560

สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอเชิญบุคคลและองค์กรที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct  Aid Program - DAP) ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นทุนขนาดเล็กซึ่งจัดสรรจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย  โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงนี้มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์ประเทศผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA - Official Development Assistance) ซึ่งมีโครงการที่มุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมเป็นสำคัญ

โครงการที่นำเสนอในประเทศไทยควรที่จะสามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรมหรือด้านการพัฒนา  และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทุนสนับสนุนโดยตรงจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร  ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์และผู้สมัครต้องเป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้ว

ทุนสนับสนุนโดยตรงจะเน้นให้ความสำคัญแก่โครงการในด้านต่างๆดังนี้:

  1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  2. การสนับสนุนโรงเรียน/การศึกษา
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับเล็ก
  4. การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการพัฒนาบทบาทสตรี
  5. การส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียม
  6. การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพแก่สถาบัน และส่งเสริมการพัฒนาในชนบท
  7. การตอบสนองในการบรรเทาภัยพิบัติ
  8. การรักษาสิ่งแวดล้อม
  9. การเสริมสร้างศักยภาพในด้านการปกครอง การกระจายอำนาจ และสิทธิมนุษยชน

โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนในวงเงินประมาณ 100,000 บาท ถึง 750,000 บาท โครงการจะต้องทำรายงานการดำเนินโครงการเมื่อสินสุดโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 โครงการอาจได้รับการพิจารณาขยายกรอบเวลาสิ้นสุดตามเหตุผลอันเป็นสมควร โดยคณะกรรมการสามารถพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนภายใต้กรอบเวลาสองปี  โดยจะพิจารณาเป็นกรณี

การสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงนี้จะต้องสอดคล้องกับเอกสาร "แนวทางปฏิบัติเพื่อสมัครขอรับทุนสนับสนุนโดยตรงประจำปี 2560-2561" การส่งใบสมัครจะต้องส่งแบบระบบออนไลน์เท่านั้น สมัครได้ที่ https://dap.smartygrants.com.au/Bangkok2017Thaiหมดเขตรับใบสมัครในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่                                                                                                                   

ข้อมูลภาษาไทย โทร 02 344 6362 หรือ 02 344 6465                                                                     

ข้อมูลภาษาอังกฤษ โทร 02 344 6371                                                                     

dap.bangkok@dfat.gov.au