Australian Embassy
Thailand

Press Release 2017 - Endeavour open online_Th

       ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จากรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2561
                                                   
เปิดรับสมัครแล้ว  


11  พฤษภาคม 2560

รัฐบาลออสเตรเลียเชิญชวนคนไทยที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ (Endeavour Scholarships and Fellowships) ประจำปี 2561 (เพื่อไปศึกษาในปี 2561) ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์เป็นทุนที่มีการแข่งขันระดับนานาประเทศ มอบโอกาสให้ไปศึกษา ทำการวิจัย หรือพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ส่งเสริมความเป็นผู้นำ ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการศึกษา และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคนี้ โดยเป็นทุนที่ไม่จำกัดสาขาวิชาและอายุผู้สมัคร ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา (Endeavour Postgraduate Scholarship)
  • ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
  • ทุนระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
  • ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการมอบทุนในปี 2550 มีคนไทยได้รับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์แล้วประมาณ 170 คน  นอกจากนี้ ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ยังมอบโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและพัฒนาความสามารถในประเทศไทยอีกด้วย

ทุนการศึกษาเอนเดเวอร์จะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

ผู้สมัครชาวไทยที่มีคำถามเกี่ยวกับทุนการศึกษาเอนเดเวอร์ โปรดส่งคำถามมายัง [email protected]