Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - ASEAN Scholarships_Th

  รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมมอบทุนการศึกษา 50 ทุนให้แก่นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียน


4 เมษายน 2561

รัฐบาลออสเตรเลียจะมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักศึกษาและผู้นำรุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้โครงการ Australia Awards – ASEAN Scholarships เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ฯพณฯ จูลี่ บิช็อป ได้ประกาศโครงการทุน Australia Awards – ASEAN Scholarships เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีได้กล่าวว่า การที่นักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียจะช่วยส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกต่อภูมิภาค ทั้งในด้านการแก้ปัญหาความยากจน สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางเพศ

โครงการทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มจากการประชุมสุดยอด อาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในด้านต่างๆที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสันติภาพ ความมั่งคั่ง และการพัฒนาสังคมในภูมิภาคอาเซียน

โครงการทุน ASEAN Scholarships นี้จะให้การสนับสนุนสาขาวิชาต่างๆดังนี้

  • การเมืองและความมั่นคง – เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
  • เศรษฐกิจ – ส่งเสริมการร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อความเติบโตในอาเซียน
  • สังคมและวัฒนธรรม – เสริมสร้างชุมชนอาเซียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นักเรียนไทยที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/F9tGcn