Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - DAP application_Th

       ทุนสนับสนุนโดยตรงสถานทูตออสเตรเลียประจำปี 2561-2562 เปิดรับสมัครแล้ว

 

29 สิงหาคม 2561

สถานทูตออสเตรเลียขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561

ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก สำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม  และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงได้สนับสนุนโครงการต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน  มีโครงการหลายโครงการที่สถานทูตฯได้สนับสนุนเมื่อปีที่แล้วดังต่อไปนี้:

  • จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่ 13 ชุมชนที่ด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่
  • สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ไทยมอแกน ที่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
  • ให้การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพกับเด็กที่ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต
  • ช่วยปรับปรุงการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับครูและนักเรียน ในจังหวัดชัยภูมิ
  • สนับสนุนการจัดอบรมความเป็นผู้นำ และสิทธิมนุษยชนสำหรับสตรีและเด็กชายขอบ

 

สถานทูตออสเตรเลียสนับสนุนผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุน ซึ่งสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDAP2018-19ThaiApplicationForm

ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและวิธีการสมัคร สามารถดูได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au

โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษาไทย โทร.02 344 6362 หรือ 02 344 6465  อีเมล์ dap.bangkok@dfat.gov.au