Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Australia and Thailand’s partnership to grow dairy sector_Th

                               ความร่วมมือไทย-ออสเตรเลียในการสร้างความเติบโต
                                             ให้อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม


1 พฤษภาคม 2561

ออสเตรเลียได้ทำงานร่วมกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม โดยในปีนี้ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานออสเตรเลีย ได้แก่ Dairy Australia และกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำร่วมกันจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการจัดการอาหารโคนม ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 เมษายน ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารโคนมจากประเทศออสเตรเลีย ได้เดินทางมายังประเทศไทย เพื่อจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ไทยที่ทำงานโดยตรงกับเกษตรกรโคนมจากทั่วทั้งประเทศ การฝึกอบรมนี้ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนภายในห้องเรียน และการเยี่ยมชมฟาร์มโคนมในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโภชนาการของโคนม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิภาพในการผลิตของฟาร์ม ตลอดไปจนถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของโคนม นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับโคนมอีกด้วย

ปัจจุบัน มีการคาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมในเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในปีพ.ศ. 2560 ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทยอยู่ที่ 1,200 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 930 ล้านลิตรจากปีพ.ศ. 2553 ดังนั้น ประเทศไทยจึงกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพในการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยยังมีความท้าทายร่วมกันในด้านการบริหารโคนมในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับทั้งสองประเทศที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

โดยเนื้อหาของการฝึกอบรมเชิงวิชาการในครั้งนี้ ได้พัฒนาต่อยอดมาจากความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวมเข้ากับความรู้จากประเทศออสเตรเลียในด้านการบริหารโคนมเขตร้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในการทำงานและให้ความรู้กับเกษตรกรชาวไทย

นับเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้วที่ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยได้ทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับ รัฐต่อรัฐ ระดับธุรกิจ และระดับบุคคล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นมในประเทศไทย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกได้เป็นอย่างดี