Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Eid al-Fitr Message_Th

                        สารจาก ฯพณฯ มัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
                                       เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองอีดอัลฟิตรี


15 มิถุนายน 2561

ถึงวาระที่เดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้ได้จบลงแล้ว ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวมุสลิมในออสเตรเลียประสพความสุขในวันเฉลิมฉลองอีดอัลฟิตรีนี้

เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือศีลอด การทบทวนตนเอง และการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ในเดือนที่ผ่านมา พี่น้องชาวมุสลิมในออสเตรเลียต่างได้ร่วมกันรวบรวมเงินเพื่อมอบให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก และ ละศีลอดไปพร้อมกับผู้คนจากหลากหลายศาสนา รวมไปถึงผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ

วันเฉลิมฉลองอีดอัลฟิตรี เป็นวันพิเศษที่ย้ำเตือนเราทุกคนถึงความหลากหลายทางศาสนาและความสำคัญของการให้เกียรติพี่น้องชาวออสเตรเลียที่ต่างศาสนาและความเชื่อ

จากครอบครัวข้าพเจ้าถึงครอบครัวของท่าน สุขสันต์วันอีด
 

ฯพณฯ มัลคอล์ม เทิร์นบูล

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย