Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Endeavour Research Alumni_Th

                 ศิษย์เก่าทุนรัฐบาลออสเตรเลียเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัย
                                                                ออสเตรเลีย – ไทย


10 พฤษภาคม 2561
 

                                       

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยชาวไทยที่ได้เข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัย ออสเตรเลีย – ไทย (Australia – Thailand Endeavour Alumni Research Mentoring Program) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการศึกษาและการฝึกอบรมออสเตรเลีย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีศิษย์เก่าทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ท่านได้แก่

  • ดร. เจษฎา แม่นยำ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ผศ. ดร. อรอุมา แก้วกล้า จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผศ. ดร. วีรวรรณ อุชายภิชาติ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
  • รศ. ดร. วันชัย อัศวลาภสกุล จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อไปเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษางานวิจัย เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนที่มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ โครงการจะยังให้การสนับสนุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักวิจัยทั้ง 4 ท่าน ในการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อติดตามผลการวิจัยและให้คำปรึกษาอื่นๆเพิ่มเติม

โครงการนี้ริเริ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลออสเตรเลียเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบการให้คำปรึกษาแนะนำ (mentoring) ในการพัฒนาอาชีพในสายวิชาการ และการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถ โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม อีกทั้ง ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เป็น ผู้แทนโครงการทุนเอนเดเวอร์ และการศึกษาและการค้นคว้าของรัฐบาลออสเตรเลียด้วย

ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 4 จะเดินทางไปยังออสเตรเลียในช่วงกลางปีนี้ เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาชาวออสเตรเลียในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ พลังงานทดแทน การดูแลสุขภาพ และ อาหารและการเกษตร