Australian Embassy
Thailand

Press Release 2018 - Ramadan message_Th

                            สารจาก ฯพณฯ มัลคอล์ม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
                                                        เนื่องในวาระแห่งเดือนรอมฎอน


16 พฤษภาคม 2561

เดือนรอมฎอนนับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งและถือเป็นช่วงเวลาอันเปี่ยมสุขสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกที่จะได้ร่วมกันรำลึกถึงการประทานลงมาของคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนให้มีความยับยั้งชั่งใจ ความเสียสละ และความเมตตา

ในขณะที่พี่น้องชาวมุสลิมออสเตรเลียกำลังร่วมถือศีลอดในเดือนนี้ ผมหวังว่า ทุกท่านจะได้ประสบกับความสงบสุข และบรรลุผลตามประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน รวมถึงได้รับรู้ถึงพลังของพี่น้องของท่านทั่วโลกที่กำลังมีส่วนร่วมในเดือนอันศักดิ์สิทธิ์นี้กับท่าน

นับเป็นโชคดีของชาวออสเตรเลียที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศรุ่งเรืองที่สุดในโลกในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศที่ให้อิสระในการแสดงออกถึงความเชื่อทางวัฒนธรรม และศาสนาของเรา และสามารถทำนุบำรุงความศรัทธาของเราเพื่อส่งต่อให้ชนรุ่นหลังต่อไป

พันธสัญญาที่เราทุกคนต่างยึดถือ ในการเห็นในคุณค่าของความเคารพซึ่งกันและกัน มิตรภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การยึดในหลักกฎหมายและสันติ เป็นหัวใจของความสำเร็จของเรา

ชาวมุสลิมในออสเตรเลียมีส่วนสำคัญในการร่วมกันสรรสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของเราให้มีชีวิตชีวา ผมขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังร่วมถือศีลอดประสบแต่ความสุขและความสันติในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้

 

รอมฎอน มูบารัค

มัลคอล์ม เทิร์นบูล

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย