Australian Embassy
Thailand

Press Release 2019 - DAP application_Th

 

       สถานทูตออสเตรเลียเปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนโดยตรง” ประจำปี 2562-2563

 
28 สิงหาคม 2562

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการ ”ทุนสนับสนุนโดยตรง” (Direct Aid Program: DAP)

ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กสำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีโครงการหลายโครงการที่สถานทูตฯ ได้สนับสนุนในปีที่ที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น:

-          โครงการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต

-          โครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

-          โครงการสนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนของชาวบ้านในชุมชนเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี

-          โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อเยาวชนชายแดนในจังหวัดตาก

-          โครงการจัดหาเครื่องมือการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในจังหวัดทางภาคตะวันออก

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ภาษาไทย: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDirectAidProgramTHAI2019-2020

English: https://dap.smartygrants.com.au/BangkokDirectAidProgram2019-2020

ปิดรับใบสมัครในศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และวิธีการสมัคร สามารถศึกษาได้ที่ www.thailand.embassy.gov.au  โปรดติดต่อสถานทูตออสเตรเลียหากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลภาษาไทย โทร.02 344 6362 หรือ 02 344 6371  อีเมล์ dap.bangkok@dfat.gov.au