Australian Embassy
Thailand

ออสเตรเลียส่งนักศึกษามาเรียนรู้และฝึกงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

               ออสเตรเลียส่งนักศึกษามาเรียนรู้และฝึกงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

 

7 กันยายน 2559

นักศึกษาออสเตรเลียระดับปริญญาตรีจำนวน 189 คน คว้าทุนแผนโคลัมโบครั้งใหม่จากรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนประเภท mobility program) เพื่อมาฝึกงานและศึกษาดูงานในประเทศไทยในปี 2560 นับเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการมอบทุนนี้ในปี 2558 ทั้งนี้ จำนวนรวมของนักศึกษาออสเตรเลียที่คว้าทุนนี้มาศึกษาและหาประสบการณ์ในประเทศไทยนับตั้งแต่มีการมอบทุนจะครบ 500 คนในปีหน้า

“นักศึกษาทุนแผนโคลัมโบครั้งใหม่ประเภททุนฝึกงานและศึกษาดูงาน จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงมิตรภาพซึ่งจะดำรงอยู่ไปตลอดชีวิต” ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกล่าว

“นักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้มาจากมหาวิทยาลัย 19 แห่งในออสเตรเลีย และจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น การพยาบาลชุมชน ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ ครุศาสตร์ การออกแบบชุมชนเมืองและการวางแผนภาค วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล” เอกอัครราชทูตกล่าวเสริม

ตัวอย่างแผนฝึกงานของนักศึกษาทุนแผนโคลัมโบครั้งใหม่ในปี 2560 ได้แก่

1. นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ จะมาฝึกงาน 14 สัปดาห์ที่การประปานครหลวง เพื่อทำวิจัยและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชุมชนเมือง

2. นักศึกษาด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยเมอร์ดอค จะเข้าฝึกงานกับพยาบาล แพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน 10 แห่งในอำเภออมก๋อย ซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเดินทางลำบาก

3. นักศึกษาด้านครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสวินเบิร์น จะมาฝึกสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนโบว์มอนท์ร่วมพัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดชัยภูมิ

“แผนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสมากมายที่นักศึกษาออสเตรเลียจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ชีวิตระหว่างที่ศึกษาและฝึกงานในประเทศไทย” เอกอัครราชทูตออสเตรเลียกล่าว

ทุนแผนโคลัมโบครั้งใหม่เป็นความคิดริเริ่มสำคัญของรัฐบาลออสเตรเลียในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ด้วยการมอบทุนให้นักศึกษาปริญญาตรีชาวออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาและฝึกงานในภูมิภาคนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ncpthailand.com  หรือ www.dfat.gov.au/new-colombo-plan  หรือติดตามทาง @NewColomboPlan