Australian Embassy
Thailand

Australian Passports Page (Thai)

หนังสือเดินทางออสเตรเลีย

 

บริการหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์
ขณะนี้ สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ ได้เพิ่มเติมช่องทางการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเทศออสเตรเลียผ่านทางไปรษณีย์ เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตัวเอง กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ บริการหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

 

บริการทำหนังสือเดินทางต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

เราให้บริการด้านหนังสือเดินทางสำหรับชาวออสเตรเลียที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯโดยการนัดหมายล่วงหน้า วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 12.30 (ขึ้นอยู่กับเวลานัดหมาย และวันหยุดราชการของสถานทูตฯ) โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางในวันนัดหมาย

Book an appointment with Australian Embassy Bangkok using SetMore

 นโยบายการทำนัดหมายล่วงหน้า

 • กรุณามาถึงอย่างน้อย 10 นาที ก่อนเวลานัดหมายสำหรับการคัดกรองความปลอดภัย
 • หากท่านมาไม่ตรงวันหรือเวลาที่นัด ท่านอาจต้องทำนัดหมายล่วงหน้าใหม่
 • การนัดหมายสามารถทำได้ 2 เดือนล่วงหน้า
 • ท่านสามารถปรับเปลี่ยน เลื่อน หรือยกเลิกนัดหมายได้ผ่านลิงค์ที่ส่งให้ท่านทางอีเมล
 • กรุณาตรวจสอบประเภทของบริการและจำนวนของบริการที่ท่านต้องการเมื่อทำนัดหมาย หากท่านเลือกบริการไม่ถูกต้อง เราอาจไม่สามารถให้บริการนั้นแก่ท่านในเวลานัดหมายได้

  ทางสถานทูตฯไม่มีบริการที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำนัดหมาย กรุณาคลิกที่นี่

   

  บริการหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

  สถานทูตฯเพิ่มทางเลือกในการต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณ โดยขณะนี้คุณสามารถส่งใบสมัครต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับผู้ใหญ่มาทางไปรษณีย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและวิธีการยื่นทางไปรษณีย์ โปรดดูที่: บริการหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

   

  การรับหนังสือเดินทาง

  ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางออสเตรเลียเล่มใหม่ได้ในวันและเวลาทำการของสถานทูตฯ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย) โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

   

  สถานที่อื่นๆสำหรับยื่นขอหนังสือเดินทาง

 • ทำการนัดหมายกับสถานกงสุลออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต โปรดคลิกที่นี่
 • ทำการนัดหมายกับสถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดเชียงใหม่ กรุณาติดต่อ วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 9.00-12.00 น. ที่เบอร์  091 857 6996 หรือทางอีเมล [email protected]

   

  กรุณาอ่านข้อมูลการยื่นขอหนังสือเดินทางออสเตรเลียต่อไปนี้ร่วมกับข้อมูลในเว็บไซต์กลางสำนักงานหนังสือเดินทางออสเตรเลีย Australian Passport Office Website

   

  หนังสือเดินทางฉุกเฉิน

  ท่านสามารถยื่นขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ในบางกรณี หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศออสเตรเลียโดยเร่งด่วน หรือหนังสือเดินทางออสเตรเลียของท่านถูกขโมย ชำรุด หรือสูญหาย

   

  ค่าธรรมเนียม

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมในเงินสกุลบาทไทย โดยบัตรเครดิตหรือเดบิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น (ไม่รับชำระด้วยเงินสด) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในสกุลบาทจะเชื่อมโยงกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลล่าร์ออสเตรเลีย/บาทไทยและอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน

  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

   

  ผู้รับรอง (Guarantors)

  ผู้รับรอง (Guarantors) จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

         

         รูปถ่าย

 • รูปถ่ายสำหรับหนังสือเดินทางที่ยื่นประกอบสำหรับทำหนังสือเดินทาง ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะ

  ร้านถ่ายรูปที่ใกล้สถานทูตออสเตรเลียที่สุด - มาสเตอร์ โฟโต้ สาทร

   

  ระยะเวลาดำเนินการ

  คุณควรเผื่อเวลาไว้อย่างน้อยหกสัปดาห์เพื่อรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือหนังสือเดินทางที่ได้ทำการต่ออายุไว้กับทางสถานทูตฯ หากเอกสารของท่านไม่ครบถ้วนหรือรูปถ่ายไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้การขอหนังสือเดินทางล่าช้า นอกจากนี้ หนังสือเดินทางผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองโดยสมบูรณ์อาจใช้เวลานานกว่าปรกติ

   

  โปรดทราบว่า ไม่มีบริการเสริมจ่ายค่าธรรมเนียมเร่งด่วนสำหรับการยื่นทำหนังสือเดินทางออสเตรเลียในประเทศไทย

   

  พยานลงนามให้ความยินยอมทำหนังสือเดินทางผู้เยาว์

  พยานลงนามให้ความยินยอมหนังสือเดินทางผู้เยาว์ จะต้องยืนยันได้ว่าบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์นั้นได้ลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์มต่อหน้าพยานจริง และพยานไม่สามารถเกี่ยวข้องเป็นญาติกับผู้เยาว์หรือบุคคลที่ยินยอมในทางใดทางหนึ่ง หรืออาศัยอยู่ในที่อยู่เดียวกัน

   

  การเปลี่ยนชื่อ

  หากชื่อหรือนามสกุลของคุณเปลี่ยนจากที่ปรากฏบนสูติบัตรของออสเตรเลียหรือหนังสือรับรองสัญชาติออสเตรเลีย คุณต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของคุณ ประกอบในการยื่นทำหนังสือเดินทางออสเตรเลีย กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียด

  หากคุณได้รับเอกสารการเปลี่ยนชื่อของคุณจากต่างประเทศ หรือหากคุณเกิดในต่างประเทศ อาศัยอยู่ต่างประเทศ และการเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นในต่างประเทศ (ที่ไม่รวมถึงประเทศออสเตรเลีย) หลังจากที่คุณกลายเป็นพลเมืองออสเตรเลีย เอกสารการเปลี่ยนชื่อต่างประเทศจะต้องได้รับการรับรองก่อนนำมาใช้ประกอบการยื่นทำหนังสือเดินทาง หากเอกสารที่นำมาใช้ประกอบตามข้างต้นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คุณจะต้องดำเนินการแปลเอกสารนั้นเป็นภาษอังกฤษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน โดยบริการแปล ผ่านศูนย์แปลเอกสาร

  หมายเหตุ: เอกสารการเปลี่ยนชื่อฉบับจริงที่ออกโดยทางการไทย จะต้อง 'รับรองลายมือชื่อ' โดยสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลไทย

  ในกรณีการทำหนังสือเดินทางออสเตรเลียของผู้เยาว์ และชื่อนามสกุลปัจจุบันของบิดาหรือมารดามีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามเอกสารสูติบัตรของผู้เยาว์ คุณจะต้องมีเอกสารยืนยันการเปลี่ยนชื่อของบิดาหรือมารดานั้นยื่นประกอบด้วย โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุลไทย

   

  รายการตรวจสอบก่อนสัมภาษณ์