Australian Embassy
Thailand

Notarial Services (Thai)

บริการงานนิติกรณ์
 

หากท่านต้องการรับบริการด้านหนังสือเดินทางและบริการงานนิติกรณ์ที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย จะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ โดยคลิกที่ ‘ทำการนัดหมาย’ ที่ปรากฏด้านล่างนี้

Book an appointment with Australian Embassy Bangkok using SetMore

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้า กรุณาคลิกที่นี่

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกกงสุลสามารถเป็นพยานลายมือชื่อบนแบบฟอร์มคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) สำหรับใช้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

ฉันสามารถยื่นขอการรับรองเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของฉันเพื่อใช้เป็นหลักฐานการขอวีซ่าประเทศไทยของฉันได้หรือไม่

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียไม่สามารถออกเอกสารเพื่อรับรองรายได้    ตามระเบียบการขอยื่นต่ออายุ หรือ ขอวีซ่าสำหรับเกษียณอายุ กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่านจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเงินในบัญชีของท่าน  หรือแสดงเงินรายได้ที่เข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

กรุณาติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการขอวีซ่าไทยได้ที่ www.immigration.go.th หรือ 02 141 9889

 

ท่านสามารถขอรับบริการยื่นขอหนังสือเดินทางและบริการงานนิติกรณ์โดยการทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ท่านสามารถรับบริการได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง 8.30 น. ถึง 15.00 น. (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลานัดหมาย เว้นวันหยุดของสถานทูตฯ)

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงการบริการที่ท่านต้องการได้รับ  โดยท่านควรตรวจสอบกับหน่วยงานราชการที่ร้องขอเอกสารจากท่าน    เนื่องทางสถานทูตฯไม่สามารถให้คำแนะนำได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนิติกรณ์ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ Department of Foreign Affairs and Trade

บริการงานนิติกรณ์มีดังนี้

  • การรับรองลายมือชื่อ ตราประทับ และตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ (Authentications)
  • การรับรองลายมือชื่อ ตราประทับ และตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ  (Apostilles)
  • การรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ (certifying copies of original documents)
  • การเป็นพยานลายมือชื่อในเอกสาร (witnessing of signatures on certain documents)
  • การให้ถ้อยคำแถลงการณ์ใช้สำหรับหน่วยงานของประเทศออสเตรเลียเท่านั้น (taking of statutory declarations being made for use in Australia by an Australian entity.)
  • การให้ถ้อยคำสาบานตน (administering of affidavits, oaths and affirmations)
  • การออกหนังสือรับรองสถานภาพโสดในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย (Certificate of no Impediment)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการบริการงานนิติกรณ์ ท่านสามารถไปที่เวปไซต์ Smartraveller


บริการงานนิติกรณ์ที่สถานทูตฯไม่สามารถทำได้ มีดังนี้

  • รับรองลายมือชื่อในเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) หรือหนังสือรับรองที่อยู่ของท่านในประเทศไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย การขอใบขับขี่ไทย หรือการโอนกรรมสิทธิ์รถในประเทศไทย
  • เอกสารถ้อยคำแถลงการณ์เพื่อรับรองรายได้หรือเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารหรือรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ สำหรับนำไปใช้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
  • การให้ถ้อยคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) ใช้นอกประเทศออสเตรเลีย

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ ค่าบริการงานนิติกรณ์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 (ดอลล่าร์/บาท)

 

บริการการรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติ Consular Fees Act of 1955 ของประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลไม่มีอำนาจใดๆ ในการกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินออสเตรเลียนดอลล่าร์ต่อสกุลเงินบาท และอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน

สถานที่ในการให้บริการการรับรองเอกสาร

สำหรับบริการการรับรองเอกสารในจังหวัดภูเก็ต กรุณาติดต่อ เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ Consulate-General’s website

ทั้งนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถให้บริการการรับรองเอกสารได้

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก (ซึ่งใช้ชื่อว่า Setmore) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้าของสถานทูตฯ ทางกระทรวงฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงชื่อและช่องทางการติดต่อ) ผ่านระบบ Setmore เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเป็นการยินยอมให้ระบบ Setmore เก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านในนามของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) หากท่านไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) อาจไม่สามารถจัดการการนัดหมายของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดูแลโดยบริษัท Setmore ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท Setmore และโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)