Australian Embassy
Thailand

Notarial Services (Thai)

บริการงานนิติกรณ์

 

บริการหนังสือเดินทางและนิติกรณ์สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเวบไซต์ของสถานทูตฯเมื่อมีการประกาศวันเวลาและสถานที่ครั้งต่อไป โดยผู้ขอรับบริการจะต้องทำนัดหมายล่วงหน้า

 

สถานทูตฯให้บริการงานนิติกรณ์ได้หากเป็นเอกสารของประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นเอกสารเพื่อนำไปใช้ในประเทศออสเตรเลีย กรุณาตรวจสอบว่าท่านมีคำขอจากหน่วยงานที่ร้องขอเอกสารจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อติดต่อขอรับบริการนิติกรณ์จากสถานทูตฯ

ท่านสามารถขอรับบริการยื่นขอหนังสือเดินทางและบริการงานนิติกรณ์โดยการทำนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น ท่านสามารถรับบริการได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง 8.30 น. – 15.30 น. (เว้นวันหยุดของสถานทูตฯ) โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อรับบริการเสร็จ

Book an appointment with Australian Embassy Bangkok using SetMore

 

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าท่านต้องการรับบริการประเภทใด  โดยท่านควรตรวจสอบกับหน่วยงานต้นทางที่เป็นผู้ร้องขอเอกสารจากท่านหรือหน่วยงานที่ท่านจะนำเอกสารที่ผ่านการทำนิติกรณ์ไปใช้ เนื่องจากทางสถานทูตฯไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่าแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานจะต้องการเอกสารแบบใดจากท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนิติกรณ์ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ Department of Foreign Affairs and Trade

 

 บริการงานนิติกรณ์ที่สถานทูตฯสามารถทำได้ มีดังนี้

 • การรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ (certifying copies of original documents) โดยเอกสารนั้นจะต้องเป็นเอกสารที่มีแหล่งที่มาจากทางการออสเตรเลีย หรือเป็นเอกสารจากประเทศอื่นๆแต่จะต้องนำไปใช้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น
 • การรับรองลายมือชื่อ ตราประทับ บนต้นฉบับเอกสารทางการของประเทศออสเตรเลีย (Authentications หรือ Apostille) โดยบริการนี้จะใช้เวลาไม่เกินห้าวันทำการ  นับจากวันที่ยื่นขอรับบริการ โดยเอกสารที่ผ่านการรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรับคืนได้ที่สถานทูตฯหรือจัดส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
 • การรับรองลายมือชื่อบนเอกสารออสเตรเลียบางประเภท
 • รับรองลายมือชื่อบนเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ประเทศออสเตรเลีย (Australian Statutory Declarations) สำหรับใช้ในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น
 • การจัดการถ้อยคำสาบานตน (Affidavits, Oaths, Affirmations) สำหรับใช้ในศาลออสเตรเลียหรือประกอบขั้นตอนด้านกฎหมายในออสเตรเลีย
 • ออกหนังสือสำหรับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย (Certificate of No Impediment – CNI) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนการแต่งงานในประเทศไทย

*ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับของท่านอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเลคโทรนิค สถานทูตฯจะสามารถรับรองเอกสารนั้นให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านสามารถแสดงอีเมลจากแหล่งที่มาของเอกสารนั้นได้ (จะต้องเป็นอีเมลที่ส่งถึงท่านจากองค์กรหรือหน่วยงานผู้ออกเอกสารนั้น อีเมลจากบุคคลอื่นใดจะไม่สามารถนำมาใช้ทำการรับรองเอกสารได้) โดยท่านจะต้องส่งอีเมลแหล่งที่มาต้นฉบับนั้นมายัง [email protected] ขณะที่ท่านเข้ารับบริการตามนัดหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในส่วนของเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในอีเมลและเข้าถึงได้เฉพาะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ท่านจะต้องล็อคอินเข้าสู่บัญชีส่วนตัวเวบไซต์นั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงให้เห็นเอกสารนั้น ก่อนที่จะสามารถรับบริการรับรองเอกสารได้

หมายเหตุ:

 • การรับรองเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเลคโทรนิค ไม่สามารถทำผ่านทางไปรษณีย์ได้
 • เฉพาะเอกสารรับรองประวัติอาชญากรรมจากตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (National Police Certificate from Australian Federal Police) ท่านจะต้องนำเอกสารฉบับจริงมาทำการรับรองเท่านั้น สถานทูตฯไม่สามารถให้บริการรับรองในรูปแบบเอกสารอิเลคโทรนิคได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านงานนิติกรณ์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Smartraveller website


บริการงานนิติกรณ์ที่สถานทูตฯไม่สามารถทำได้ มีดังนี้

 • รับรองลายมือชื่อในเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) หรือหนังสือรับรองที่อยู่ของท่านในประเทศไทย เพื่อเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย การขอใบขับขี่ไทย หรือการโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะในประเทศไทย
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการทำวีซ่าไทย ซึ่งรวมถึงเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์เพื่อรับรองรายได้หรือเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร และ/หรือรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ สำหรับนำไปใช้ทำวีซ่าไทย ดู Information for Australians in Thailand
 • รับรองลายมือชื่อบนเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ (Statutory Declarations) ใช้นอกประเทศออสเตรเลีย
 • ออกจดหมายไม่คัดค้านการอุปการะบุตรบุญธรรมหรือเอกสารอื่นใดสำหรับการอุปการะบุตรบุญธรรม

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียไม่สามารถรับรองลายมือชื่อบนเอกสารถ้อยคำแถลงการณ์ ออกจดหมาย ข้อความ หรือหนังสือเพื่อรับรองที่อยู่ของท่านในประเทศไทย เราแนะนำให้ท่านติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้ามืองสำหรับหนังสือรับรองถิ่นที่อยุ่หรือติดต่อหน่วยงานที่ร้องขอเอกสารนี้สำหรับช่องทางอื่นในการขอรับรองที่อยู่ของท่าน ทั้งนี้ รวมไปถึงเพื่อการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย การขอใบขับขี่ไทย หรือการลงทะเบียนยานพาหนะในประเทศไทย

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ ค่าธรรมเนียมงานนิติกรณ์

บริการการรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ขอรับบริการตามพระราชบัญญัติ Consular Fees Act of 1955 ของประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้าหน้าที่แผนกกงสุลไม่มีอำนาจใดๆในการกำหนดพิจารณาหรือยกเว้นราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น โดยสถานทูตฯรับชำระผ่านบัตรในสกุลเงินบาทและดอลลาร์ออสเตรเลีย (ไม่รับเงินสด) โดยค่าธรรมเนียมในสกุลเงินบาทจะอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินออสเตรเลียนดอลล่าร์ต่อสกุลเงินบาท และอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน

 

บริการงานนิติกรณ์ทางไปรษณีย์

บริการงานนิติกรณ์ที่สถานทูตฯสามารถทำทางไปรษณีย์ได้ มีดังนี้

 • การรับรองสำเนาถูกต้องจากเอกสารต้นฉบับ (certifying copies of original documents)
 • การรับรองลายมือชื่อ ตราประทับ และตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ (Authentications, Apostilles)

ข้อกำหนด

 • กรุณาส่งเอกสารตัวจริงที่ท่านต้องการให้รับรองมาที่สถานทูตฯเพื่อรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น
 • กรอกแบบคำร้องขอรับบริการทางด้านนิติกรณ์ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
 • โปรดแนบคำขอจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ท่านจะนำเอกสารที่ผ่านนิติกรณ์แล้วไปใช้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอนั้นถูกต้อง
 • กรอกแบบคำร้องขอชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรธนาคาร โดยระบุตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้ ซึ่งเป็นราคาต่อหนึ่งเอกสาร หากท่านมีหลายเอกสารที่จะขอรับบริการ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกเอกสาร
 • กรุณาแนบซองส่งกลับพร้อมที่อยู่ของท่านโดยไม่ต้องติดอากรแสตมป์ เอกสารของท่านจะถูกจัดส่งแบบด่วน (EMS) โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ทางสถานทูตฯไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีเอกสารเสียหาย หรือสูญหายเนื่องจากการจัดส่งของทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ และที่อยู่ที่จัดส่ง จะต้องเป็นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อเตรียมเอกสารข้างต้นครบแล้ว กรุณาส่งมาที่

แผนกกงสุล (Consular Section) - งานนิติกรณ์ (Notarial Services)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

181 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

 

ทางสถานทูตฯจะจัดส่งเอกสารให้ใน 5 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาจัดส่ง) กรณีที่เอกสารไม่ครบ อาจทำให้กระบวนการช้ากว่าปกติ หรืออาจถูกส่งคืน

 

ท่านสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบันได้ที่ ค่าธรรมเนียมงานนิติกรณ์

 • บริการการรับรองเอกสารมีค่าธรรมเนียมที่ต้องเรียกเก็บจากผู้ขอรับบริการตามพระราชบัญญัติ Consular Fees Act of 1955 ของประเทศออสเตรเลีย
 • เจ้าหน้าที่แผนกกงสุลไม่มีอำนาจใดๆในการกำหนดพิจารณาหรือยกเว้นราคาค่าธรรมเนียมดังกล่าว
 • ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น โดยสถานทูตฯรับชำระผ่านบัตรในสกุลเงินบาทและดอลลาร์ออสเตรเลีย (ไม่รับเงินสด) โดยค่าธรรมเนียมในสกุลเงินบาทจะอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินออสเตรเลียนดอลล่าร์ต่อสกุลเงินบาท และอาจมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละเดือน

 

สถานที่อื่นในการให้บริการการรับรองเอกสาร

สำหรับบริการการรับรองเอกสารในจังหวัดภูเก็ต กรุณาติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ออสเตรเลียประจำภูเก็ต Australian Consulate-General Phuket

หากท่านอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่หรือบริเวณใกล้เคียง กรุณาตรวจสอบข้อมูลได้ที่หัวข้อบริการทางด้านหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการบริการนิติกรณ์

เมื่อท่านนำเอกสารมาขอรับบริการนิติกรณ์จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศไทย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของท่านอยู่ในรูปแบบเอกสารที่ถูกต้อง และท่านต้องสามารถชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านประสงค์จะรับบริการนิติกรณ์รูปแบบใดกับเอกสารนั้น หากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการนิติกรณ์เอกสารที่ท่านต้องการ ท่านควรขอคำแนะนำจากทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หลังจากท่านได้รับบริการนิติกรณ์แล้ว โปรดทราบว่ารัฐบาลออสเตรเลียรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลออสเตรเลีย ไม่รับประกันหรือรับรองผลในทางกฎหมายใดๆ และไม่สามารถรับรองความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฎในเอกสารที่ท่านนำมารับบริการได้

โปรดทราบว่ารัฐบาลออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลออสเตรเลีย ไม่สามารถรับประกันการชำรุดหรือสูญหายหลังจากนำเอกสารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในเนื้อหาเอกสารที่ผ่านบริการนิติกรณ์ไปใช้ได้ในทุกกรณี

 

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก (ซึ่งใช้ชื่อว่า Setmore) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายล่วงหน้าของสถานทูตฯ ทางกระทรวงฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงชื่อและช่องทางการติดต่อ) ผ่านระบบ Setmore เพื่อการนัดหมายล่วงหน้าตลอดจนวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าเป็นการยินยอมให้ระบบ Setmore เก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านในนามของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) หากท่านไม่ระบุข้อมูลดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) อาจไม่สามารถจัดการการนัดหมายของท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดูแลโดยบริษัท Setmore ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบริษัท Setmore และโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) ตามนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงการต่างประเทศและการค้า (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)